QUADRIS - Gdy szukasz skutecznych rozwiązań
i wysokich zwrotów z inwestycji.

QUADRIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych to fundusz o zdywersyfikowanej polityce inwestycyjnej skupiającej się tylko i wyłącznie na spółkach niepublicznych z sektorów produkcyjnych i usługowych. Głównym celem Funduszu jest ochrona kapitału. QUADRIS FIZ AN pomaga w zwiększaniu wartości przedsiębiorstw, w które inwestuje poprzez dostarczenie know-how oraz skutecznych modeli biznesowych.

QUADRIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Według Art. 3. 1. Ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych (Dz.U Nr 146 poz. 1546 ze zmianami) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Zapraszamy

Spodziewane wzrosty na poziomie 24%

Podstawowe dane funduszu

 • Organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego
 • Zarządzający: Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Bank Depozytariusz: Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • QUADRIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • RFI: 1259
 • ul.Chłodna 51
 • 00-867 Warszawa
 • E-mail: biuro@quadrisfiz.pl
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 • Provide TFI S.A.
 • ul.Chłodna 51
 • 00-867 Warszawa
 • www.providetfi.pl
 • Podstawa działania:
 • ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).
 • statut funduszu z dnia 5 listopada 2015 roku

Zastrzeżenia inwestycyjne

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.